Disclaimer

Copyright

Je mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Andere aanwendingen van de informatie die we ter beschikking stellen (zoals druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom, …) zijn alleen mogelijk met bronvermelding én na voorafgaande schriftelijke toestemming van Acasus.

Als gebruiker van deze site ben je dus niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke  schriftelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van Acasus.

 

Gebruik van de website

Als Acasus besteden we veel aandacht en zorg aan onze website. De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar  gebruik ervan houdt de aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden.

Het is ons streven dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, werken we die zo snel mogelijk weg. Stel je onjuistheden vast, kun je de beheerder van onze website contacteren ([email protected]) of kun je terecht bij het contactadres dat op de bewuste webpagina vermeld staat.

 

Onderbrekingen

Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

 

Meningen van derde partijen

Acasus is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

 

Algemeen versus persoonsspecifiek

Alle informatie op deze website of op de websites van overheidsdiensten of -instellingen waarnaar we verwijzen, is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet je altijd de bevoegde diensten raadplegen.

De informatie en de documenten die via de website ter beschikking worden gesteld, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, gelden als authentieke tekst.

 

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat ook hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties of organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Over deze sites hebben we geen enkele technische of inhoudelijke controle en/of zeggenschap. We kunnen daarom geen garanties bieden over de volledigheid of juistheid van hun inhoud of hun beschikbaarheid.

 

Privacy

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het individueel surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internet browsers zoals Internet Explorer, Netscape Navigator of Firefox laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Acasus herleid worden tot anonieme statistieken of logboeken. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De gegevens worden ook niet doorgegeven aan andere organisaties.

 

Registratie van de persoonlijke gegevens

We hechten veel belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt er je toch persoonlijke informatie gevraagd. Acasus verbindt er zich dan toe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
Deze wet kun je online raadplegen op de site http://www.privacycommission.be/nl.

 

Doeleinden van de opslag van persoonlijke gegevens

Je gegevens worden door Acasus alleen gebruikt om je op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten.

 

Inzage en correctie van je gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kun je je gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Je gegevens opvragen doe je via de algemene contactgegevens van Acasus die je op deze website terugvindt.
Na controle van je identiteit delen we je zo snel mogelijk de gegevens mee waarover we beschikken. Indien bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden, kun je jouw correcties steeds doorgeven.

 

E-mailverkeer

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen.

Ontvang je per vergissing e-mails, gelieve ze dan samen met hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk de Provincie West-Vlaanderen tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een terzake geldig ondertekend document van de Acasus.

Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.